October 2016

1st Ball  – 91  – L Fletcher £500.00

2nd Ball  – 78  – A.P Dean £25.00

November 2016

1st Ball  – 111  – J.Farrow £25.00

2nd Ball  – 50  – S Swell £10.00

December 2016

1st Ball  – 181  – J Barnes £25.00

2nd Ball  – 101  – M Pye £10.00

January 2017

1st Ball – J Barnes – 182 – £25.00

2nd Ball – L Jellis   – 86 – £10.00

February 2017

1st Ball – C Turner – 150 – £500.00

2nd Ball – P R Harrod – 64 – £25.00

March 2017

1st Ball – S Mayers – 38 -£25

2nd Ball  – E A Hunter – 106 – £10

April 2017

1st Ball – A Territt – 121 -£25

2nd Ball  – C Meldrum – 61 – £10

May 2017

1st Ball – J Oakley – 25 – £50

2nd Ball – Bev Monks – 52 – £15

June 2017

1st Ball – C Robbins – 63 – £25

2nd Ball – M Brittain – 75 – £10

July 2017

1st Ball – M Wegner – 5 – £50

2nd Ball – S Brown – 89 – £15

August 2017

1st Ball – J Barnes – 181 – £25

2nd Ball – M Pye – 102 – £10

October 2017

1st Ball – E Cooper – 40 – £500

2nd Ball – S Watts – 21 -£25

November 2017

1st Ball  – Glen Hoad – 123 – £25

2nd Ball – Sally Wilson – 120 –  £10

December 2017

1st Place – Gaby Swift – 36 – £25

2nd Place – Karen Dighton – 133 –  £10

March 2018

1st place – Susan Harrod – 64 – £25

2nd place – Martin Draper – 117 – £10

April 2018

1st place – Sally Pearce – 30 – £25

2nd place – Ian Watts – 24  -£10

In this Section